Stavitelé domů

Stavitelé domů

Zabýváte se výrobou a montáží dřevostaveb? Vyrábíte prefabrikované panely pro stavbu dřevostaveb? Potřebujete provést procesem zákonné certifikace? Chcete mít jistotu, že vaše výrobky splňují požadavky dle národních nebo evropských předpisů?
Pak se obraťte na Dřevařský ústav.

Zákonná certifikace a posuzování shody pro český i evropský trh, komplexní služby.

Komplexní služby v jednom domě:

 • ověření veškerých požadovaných vlastností,
 • ověření tepelně technických vlastností,
 • stanovení požární odolnosti,
 • zajištění akustických zkoušek.

Zajištění konzultace s odborníky v průběhu platnosti vaší certifikace.

Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí

Pro volbu správné skladby konstrukce a zabudování vhodných produktů do stavby potřebujete tepelně technické posouzení stavebních výrobků:

 • výpočet součinitele prostupu tepla U (W/m2∙K) a tepelného odporu R (m2∙K/W) různorodých (stavebních, sendvičových) konstrukcí,
 • šíření vodní páry v konstrukcích (bilance zkondenzované vodní páry),
 • výpočet součinitele prostupu tepla otvorovými výplněmi (oken, dveří).

Komplexní diagnostika a kontrola kvality dřevostaveb

Pokud si chcete nechat zkontrolovat svojí dřevostavbu, je rozumné se obrátit na specialisty, kteří rozumí nejen stavbám, ale i dřevěným materiálům, jejich vlastnostem a fyzikálním zákonitostem.
Auditoři Dřevařského ústavu se při diagnostické prohlídce s vaší dřevostavbou neseznamují, už se dávno znají. Znalosti nejsou podpořeny jen vzděláním a každodenní praxí, ale i znaleckými posudky a návrhy opatření při reklamacích.

Komplexní diagnostika budov:

 • s kalibrovanými a špičkovými přístroji pro preventivní kontrolu
 • rozpoznání rizik díky zkušenostem techniků
 • tisíce měření budov s odhalením netěsností a prevencí nákladných oprav
 • s naší nestranností a vysokou odborností máte jistotu pravdivých poznatků a informací

Dokumenty

Dřevařský ústav_komplexní diagnostika budov

Kontrola vzduchotěsnosti – Blower Door test

Dřevařský ústav - Blower door testMěřením vzduchotěsnosti stavby můžete předejít kondenzaci vody v konstrukcích, výrazným tepelným ztrátám, poddimenzování vzduchotechniky a otopné soustavy. Technik Dřevařského ústavu při měření metodou 2(B) odhalí nedostatky ve stavbě a doporučí vám způsoby oprav při malých finančních i časových nákladech. Provedeném Blower Door testu metodou 1(A) získáte akreditovaný protokol s finální hodnotou intenzity výměny vzduchu zcela dokončeného objektu, který může sloužit např. k vypracování energetického šťítku. Metoda 3 je nutnou podmínkou pro získání dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Dřevařský ústav s programem Nová zelená úsporám dlouhodobě spolupracuje.

Dřevařský ústav je pro provádění Blower Door testu akreditovanou institucí. 

Principy, pravidla a omezení Blower Door testu.

Dokumenty

Objednávka diagnostika budov_2018

Termografická analýza

Dřevařský ústav - Termografická analýzaZimní období představuje ideální dobu pro měření termokamerou a zhodnocení stavby. Proč je vhodné využít možnosti termografické analýzy budovy?

S odborníkem z Dřevařského ústavu předejdete problémům před dokončením stavby:

 • zjištění tepelných mostů před realizací fasády,
 • kontrola kvality stavby, nejlépe při přejímce od dodavatele zateplení před dokončením finální povrchové úpravy.

Dokumenty

Objednávka diagnostika budov_2018

Certifikát „Kvalitní okna“

Dřevařský ústav - Certifikát kvalitní oknaDřevařský ústav provádí kontrolu kvality oken a je schopen posoudit výrobky, které jsou vhodné do dřevostaveb. Pro přezkoušené výrobky vydává certifikát „Kvalitní okna“. S vhodně zvoleným oknem nebo balkonovými dveřmi předejdete problémům při kontrole vzduchotěsnosti, termografické analýze nebo posuzování energetické náročnosti stavby. Co byste měli požadovat po svém dodavateli oken?

Ověření třídy průvzdušnosti produktu (dle ČSN EN 1026):

 • min. třída 4 pro pasivní stavby,
 • min. třída 3 pro nízkoenergetické stavby.

Součinitel prostupu tepla produktu (dle normy ČSN EN ISO 10077-1):

 • max. 0,8 W/(m2∙K) pro pasivní stavby,
 • max. 1,2 W/(m2∙K) pro nízkoenergetické stavby.

Více informací najdete zde

Certifikát „Kvalitní stavba“

Dřevařský ústav - Certifikát kvalitní stavbaDřevařský ústav, nezávislá certifikační instituce, kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a snaží se zvyšovat stavební úroveň domů ze dřeva. Nově nabízí možnost kontroly kvality stavby všem, i novým dřevostavbařským firmám na českém trhu. Stavební společnosti tak mohou při splnění podmínek předložit investorovi certifikát, který osvědčuje kvalitu jejich výstavby.

Kvalita stavby domu se ověřuje:

 • dvěma návštěvami technika na rozestavěné stavbě v určené fázi,
 • kontrolou projektové dokumentace,
 • kontrolou použitého stavebního materiálu a provedení stavby v porovnání s projektovou dokumentací,
 • dle situace doporučení návštěvy technických pracovníků výrobců stavebních materiálů,
 • měřením vlhkosti dřeva ve stavbě,
 • vizuální kontrolou osazení oken a propojení na vzduchotěsnicí vrstvu,
 • kontrolou vzduchotěsnosti budovy (měření metodou 2(B)).

Doplňkové služby nad rámec certifikátu:

 • termografická analýza dle povětrnostních podmínek,
 • měření akustiky,
 • kontrola vzduchotěsnosti budovy (měření metodou 1(A) – CERTIFIKAČNÍ měření dle ISO 9972 (Akreditovaný protokol VVÚD, Praha, s.p.), měření metodou 3 – dle metodického pokynu SFŽP (Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM)).

Vydání certifikátu „Kvalitní stavba“ se realizuje na základě ověření kvality stavby, kontroly realizace projektu, prověření vzduchotěsnosti konstrukce a pozitivní závěrečné zprávy.

Více informací najdete zde

Nepovinná certifikace – Dokument národní kvality (DNK)

Dřevařský ústav - byty RýmařovNepovinná certifikace pro stavitele domů je pod názvem Dokument národní kvality (DNK). Členská základna Asociace dodavatelů montovaných domů (www.admd.cz) je ověřována, co se týká projektové dokumentace, výroby i montáže dle tohoto dokumentu. Na rozdíl od certifikace vyžadované zákonem se mohou nechat certifikovat i výrobci montovaných domů, kteří provádějí výrobu přímo na staveništi.

Řada dodavatelů dřevostaveb dnes staví domy podle DNK, který garantuje technickou kvalitativní úroveň výrobce přísněji, než jsou normové požadavky.

Dřevařský ústav, nezávislý kontrolní orgán, se spolupodílel na vzniku Dokumentu a provádí kontrolu kvality u těchto stavitelů pravidelně již několik let.

Dřevařský ústav je také partnerem ADMD.

Pomoc při reklamacích a znalecké posudky

Dřevařský ústav nabízí pomoc při reklamacích a znaleckou činnost v oborech zpracování dřeva a projektování pro pilařskou technologii, truhlářskou a stavebně-truhlářskou výrobu, dřevostavby, obrábění dřeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu dřeva, obaly ze dřeva a dřevařské výrobky a materiál.

Další služby v oblasti dřevostaveb najdete v letáku:Komplexní služby pro dřevostavbaře

Napište zprávu
|