Výrobci oken

Výrobci oken

Služby Materiálové a výrobkové zkušebny

Certifikát „Kvalitní okna“

RAZITKA_kvalitni_okna_finalDřevařský ústav provádí kontrolu kvality oken a je schopen posoudit výrobky, které jsou vhodné do dřevostaveb. Pro přezkoušené výrobky vydává certifikát „Kvalitní okna“. S vhodně zvoleným oknem nebo balkonovými dveřmi předejdete problémům při kontrole vzduchotěsnosti, termografické analýze nebo posuzování energetické náročnosti stavby. Co byste měli požadovat po svém dodavateli oken?

Ověření třídy průvzdušnosti produktu (dle ČSN EN 1026):

 • min. třída 4 pro pasivní stavby,
 • min. třída 3 pro nízkoenergetické stavby.

Součinitel prostupu tepla produktu (dle normy ČSN EN ISO 10077-1):

 • max. 0,8 W/(m2∙K) pro pasivní stavby,
 • max. 1,2 W/(m2∙K) pro nízkoenergetické stavby.

Dokumenty

Žádost o Certifikát Kvalitní okna 

Certifikát CE

Certifikace výrobků a posouzení shody pro evropský trh

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., je oznámený subjekt č. 1393 pověřen k posuzování výrobků uváděných na trh evropský.

Následující informace jsou pouze orientační. Nelze je chápat jako výklad zákonů, nařízení nebo jiných dokumentů.

Na evropský trh stavebních výrobků se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Povinnost posouzení podle tohoto nařízení nastává v případě, že jsou na výrobek stanoveny požadavky v:

 • harmonizovaných českých (evropských) technických normách
 • evropských technických posouzeních (schváleních) (ETA).

Po splnění stanovených požadavků jsou výrobci oprávněni označovat své výrobky značkou CE.

Oznámený subjekt č. 1393 je oprávněn k posuzování těchto výrobků:

 • desky na bázi dřeva
 • dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
 • lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva pro použití v budovách
 • prefabrikované schodišťové sestavy
 • dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy
 • konstrukční prvky z rostlého dřeva
 • prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva
 • samonosné kompozitní lehké panely
 • dřevěné a laminátové podlahy
 • konstrukční lepené lamelové výrobky
 • okna a dveře

Aktuální seznam harmonizovaných norem můžete nalézt na stránkách Úřadu pro normalizaci metrologii a státní zkušebnictví.

V normách můžete vyhledávat zde

Materiálová a výrobková zkušebna

Jednou z hlavních činností Dřevařského ústavu je zkoušení a testování dřeva, výrobků a materiálů dřevařského průmyslu.

V této oblasti působí Materiálová a výrobková zkušebna, která je již od roku 1993 akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Oblasti služeb:

Materiálová a výrobková zkušebna

Zkušebna provádí testy a zkoušky materiálů podle normovaných zkušebních metod (ČSN, EN, ISO, DIN …), vlastních zkušebních postupů, případně podle dohody se zákazníkem.

Zkušebna je zaměřena na zkoušení mechanicko-fyzikálních vlastností a hygienické nezávadnosti následujících materiálů:

 • dřeva,
 • desek ze dřeva (třískové a vláknité desky, laťovky, překližky),
 • a výrobků z nich (např. podlahové dílce),
 • zkoušky pro stavebnictví.

Zkušebna je zařazena na seznam schválených laboratoří firmou IKEA pro stanovení emise formaldehydu metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 a perforátorovou metodou podle ČSN EN 120.

Dřevařský ústav - zkoušení dveříDřevařský ústav - zkoušení dveří odolnosti proti nárazuDřevařský ústav - zkoušení oken

Zkušebna je dále zaměřena na:

 • zkoušení a testování chemických ochranných prostředků na dřevo s ochranou proti biotickým škůdcům, dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a ohni,
 • zkoušky technologických vlastností a parametrů impregnačních látek,
 • analýzy ochranných prostředků na dřevo, vodných roztoků a chráněného dřeva,
 • zkoušky stavebně truhlářských výrobků: oken, dveří, palet apod,
 • zkoušky dřevostaveb a stavebních výrobků: lepených a sponkovaných nosníků, panelů, střešních konstrukcí apod,
 • zkoušky nátěrových hmot, lepidel a lepených spojů,
 • požární zkoušky stavebních hmot a materiálů, protipožárních nátěrů, obkladů apod. (stanovení požární odolnosti a stupně hořlavosti).

Zkušebna je oprávněna provádět znalecké posudky ve vybraných dřevařských oborech.

Zkušebna úzce spolupracuje s Autorizovanou osobou č. 222 připosuzování shody vybraných výrobků podle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a s Oznámeným subjektem č. 1393.

Napište zprávu
|