Product certification and conformity assessment

Certifikace výrobků a posuzování shody

Certifikace výrobků a posuzování shody

Rozsah aktivit:

Certifikace výrobků a posouzení shody pro český trh (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.)

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. je autorizovaná osoba č.222 ve věci posuzování shody a certifikace výrobků uváděných na český trh

Následující informace jsou pouze orientační. Nelze je chápat jako výklad zákonů, nařízení nebo jiných dokumentů.

Na český trh stavebních výrobků se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze tohoto nařízení jsou vyjmenovány výrobky, které je třeba určitým způsobem posoudit. Tyto výrobky se nazývají “stanovené výrobky” a každý výrobce je povinen prokázat shodu s určenými normami. Důvodem prověřování výrobků je ochrana spotřebitele z pohledu bezpečnosti, požáru, hygieny, úspory energie nebo ochrany životního prostředí.

Hlavní skupiny stanovených výrobků uvedené v NV č. 163/2002 Sb. k posuzování shody:

 • Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb,
 • Stavební výrobky pro zděné stavby
 • Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce
 • Stavební výrobky pro kovové konstrukce
 • Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla
 • Stavební výrobky ze skla
 • Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů
 • Stavební výrobky pro otvorové výplně
 • Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení
 • Technická zařízení staveb
 • Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah
 • Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky

Zákony a nařízení:

Dokumenty

Oprávnění OS 1393
Žádost AO
Autorizace AO 222

Certifikace výrobků a posouzení shody pro evropský trh (CE označení)

Dřevařský ústav - Certifikát CECertifikace výrobků a posouzení shody pro evropský trh

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., je oznámený subjekt č. 1393 pověřen k posuzování výrobků uváděných na trh evropský.

Následující informace jsou pouze orientační. Nelze je chápat jako výklad zákonů, nařízení nebo jiných dokumentů.

Na evropský trh stavebních výrobků se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Povinnost posouzení podle tohoto nařízení nastává v případě, že jsou na výrobek stanoveny požadavky v:

 • harmonizovaných českých (evropských) technických normách
 • evropských technických posouzeních (schváleních) (ETA).

Po splnění stanovených požadavků jsou výrobci oprávněni označovat své výrobky značkou CE.

Oznámený subjekt č. 1393 je oprávněn k posuzování těchto výrobků:

 • desky na bázi dřeva
 • dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
 • lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva pro použití v budovách
 • prefabrikované schodišťové sestavy
 • dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy
 • konstrukční prvky z rostlého dřeva
 • prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva
 • samonosné kompozitní lehké panely
 • dřevěné a laminátové podlahy
 • konstrukční lepené lamelové výrobky
 • okna a dveře

Aktuální seznam harmonizovaných norem můžete nalézt na stránkách Úřadu pro normalizaci metrologii a státní zkušebnictví.

V normách můžete vyhledávat zde

Zákony a nařízení:

Dokumenty

Oprávění OS 1393
OS Žádost CPR – česky
OS Žádost CPR – anglicky

Certifikace RAL

Provádíme dohled nad výrobou dřevostaveb a kontejnerů pro vývoz do Německa dle standardů:

 • RAL – GZ 422/1 část 1: Výroba prefabrikovaných dílů
 • RAL – GZ 422/2 část 2: Montáž prefabrikovaných dílů
 • RAL – GZ 613 Systémy ocelových konstrukcí

Zastupujeme na Českém trhu Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e. V. (BMF) – asociaci kvality sdružující více než 100 certifikovaných výrobců v těchto oborech.

Žádejte certifikaci RAL:
Ing. Jitka Beránková Ph.D. – berankova@vvud.cz

Certifikace CARB

V ČR je Dřevařský ústav jediná schválená zkušebna, která může vydat certifikát CARB.

Dřevařský ústav kontroluje kvalitu deskových materiálů dodávaných výrobci nábytku IKEA. Desky jsou testovány dle nejpřísnějších norem z hlediska obsahu formaldehydu dle CARB (California Air Resources Board).

Evropské harmonizované normy rozdělují deskový materiál dle obsahu formaldehydu na dvě katogorie E1 a E2.
Desky z kategorie E1 mohou být použity v interiéru, z kategorie E2 pouze v exteriéru.

Požadavky v Evropě:

 • E1 – 8 a méně mg FD/ 100 g desky
 • E2 – 8 a více mg FD/ 100 g desky

Nejpřísnější světová norma:

 • CARB – 4 a méně mg FD/ 100 g desky

Žádejte certifikaci dle CARB:
Ing. Ludmila Kotenová – kotenova@vvud.cz

Nepovinná Certifikace

Pojem “nepovinná certifikace” zahrnuje certifikaci výrobků, u kterých lze posuzovat dodržení určitých požadavků, ale tyto požadavky nejsou zákonem vyžadovány.

Certifikační orgán (CO) nezávisle posoudí, zda výrobce dodržuje požadavky norem nebo jiných dokumentů.

Mezi nepovinnou certifikaci se řadí i služba certifikát KVALITNÍ OKNA a certifikát KVALITNÍ STAVBA.

Certifikační orgán certifikuje

 • výrobky ze dřeva a na bázi dřeva pro konstrukční i nekonstrukční účely
 • výrobky stavebního truhlářství a tesařství ze dřeva
 • dřevěné obaly
 • chemické výrobky pro ochranu, povrchovou úpravu a lepení dřeva

Systém certifikace

 • typ výrobku (u výrobků stálé produkce – sériových) na vzorcích odebraných z trhu nebo ze skladu dodavatele nebo z jejich kombinace; nad certifikovanými výrobky provádí pravidelný dozor případně posuzuje a provádí dozor nad systémem jakosti dodavatele
 • výrobek vyráběný kusově.

Práva žadatele o certifikaci

 • seznámit se s aktuálními Postupy pro certifikaci a dozor, podle kterých bude certifikace probíhat
 • vyžadovat na CO případné potřebné informace a vysvětlení k těmto postupům
 • být průběžně informován o průběhu certifikace

Povinnosti žadatele o certifikaci

 • předat CO údaje o výrobku, jehož certifikaci požaduje
 • umožnit odběr vzorků pro potřeby zkoušek
 • umožnit provedení prověrky systému jakosti a předat CO příslušné dokumenty popisující tento systém
 • zaplatit úplatu za certifikaci

Před rozhodnutím o vydání certifikátu musí být splněny všechny technické a systémové podmínky, tj. posouzení výsledků zkoušek a SQ s kladným výsledkem, zaplacení ceny za certifikaci a uzavření smlouvy o dozoru (sériový výrobek) nebo vydání prohlášení držitele certifikátu (kusový výrobek), které obsahují podmínky platnosti a pravidla používání certifikátu.

Povinnosti držitele certifikátu

 • používat certifikaci pouze k vyjádření toho, že certifikované výrobky jsou ve shodě se specifikovanými normami
 • snažit se zajistit, aby žádný certifikát nebyl používán zavádějícím způsobem
 • vyhovět případným požadavkům CO při odkazování na svou certifikaci v dokumentech, reklamě, i ve sdělovacích prostředcích apod.
 • nepoužívat certifikaci výrobku způsobem, který by mohl ohrozit pověst CO a nečinit žádná vyjádření stran své certifikace výrobku, která by mohl CO považovat za zavádějící nebo neoprávněná
 • podřídit se případnému rozhodnutí o odejmutí certifikátu a splnit všechny podmínky v rozhodnutí uvedené

Odvolání a stížnosti proti rozhodnutí CO

Každý účastník procesu certifikace má právo se odvolat proti rozhodnutí CO nebo si na postup CO stěžovat. Pro vyřizování stížností, odvolání a sporů platí následující:

 • odvolání nebo stížnost musí být uplatněna písemně
 • místem vyřizování odvolání a stížností je sídlo CO
 • odvolání nebo stížnost vyšetří vedoucí CO a rozhodne o jejím vyřízení, popřípadě určí pracovníka, který se nepodílel na daném procesu certifikace jejím prošetřením
 • do 15ti pracovních dní po obdržení odešle CO písemné vyrozumění o způsobu řešení
 • v případě uznání oprávněnosti odvolání nebo stížnosti stanoví vedoucí CO způsob nápravy formou uplatnění nápravných opatření a kontrolou jejich plnění
 • není-li odvolání nebo stížnost uznána a autor nepřijme vysvětlení CO, oznámí mu CO, že předává rozhodnutí sporu Technickému výboru a neprodleně ho k tomuto účelu svolá
 • TV odvolání nebo stížnost prošetří na zasedání, na které může pozvat autora odvolání nebo stížnosti a doporučí řešení
 • vedoucí CO přijme konečné řešení a vyrozumí autora odvolání nebo stížnosti

Rozsah činnosti CO je dán Osvědčením o akreditaci a jeho Přílohou. Při certifikaci a dozoru jsou dodržovány Postupy pro certifikaci a dozor a Seznam certifikovaných výrobků.

Příkladem nepovinné certifikace je Asociace dodavatelů montovaných domů a Dokument národní kvality. Členská základna asociace je ověřována co se týká projektové dokumentace, výroby i montáže dle tohoto dokumentu. Na rozdíl od certifikace vyžadované zákonem se mohou nechat certifikovat i výrobci montovaných domů, kteří provádějí výrobu přímo na staveništi.

Dalším příkladem nepovinné certifikace je certifikát vyžadovaný společností IKEA na vstupní materiály k nábytku. Jedná se o velice přísnou kontrolu emisí a obsahu formaldehydu obsaženého v tomto materiálu. Pro tuto činnost jsme schváleni americkým úřadem CARB pod označením Third Party Certifier (TPC) 23.

Dokumenty

Osvědčení COV 3075 – čeština
Osvědčení COV 3075 – angličtina
Žádost CO F01

Materiálové a výrobková zkušebna

Jednou z hlavních činností Dřevařského ústavu je zkoušení a testování dřeva, výrobků a materiálů dřevařského průmyslu.

V této oblasti působí materiálová a výrobková zkušebna, která je již od roku 1993 akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Oblasti služeb:

Materiálová a výrobková zkušebna

Zkušebna provádí testy a zkoušky materiálů podle normovaných zkušebních metod (ČSN, EN, ISO, DIN …), vlastních zkušebních postupů, případně podle dohody se zákazníkem.

Zkušebna je zaměřena na zkoušení mechanicko-fyzikálních vlastností a hygienické nezávadnosti následujících materiálů:

 • dřeva,
 • desek ze dřeva (třískové a vláknité desky, laťovky, překližky),
 • a výrobků z nich (např. podlahové dílce),
 • zkoušky pro stavebnictví.

Dřevařský ústav - ZkušebnaDřevařský ústav - ZkušebnaDřevařský ústav - ZkušebnaDřevařský ústav - ZkušebnaDřevařský ústav - Zkušebna

Zkušebna je zařazena na seznam schválených laboratoří firmou IKEA pro stanovení emise formaldehydu dle ASTM D 6007-02.

Zkušebna je dále zaměřena na:

 • zkoušení a testování chemických ochranných prostředků na dřevo s ochranou proti biotickým škůdcům, dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a ohni,
 • zkoušky technologických vlastností a parametrů impregnačních látek,
 • analýzy ochranných prostředků na dřevo, vodných roztoků a chráněného dřeva,
 • zkoušky stavebně truhlářských výrobků: oken, dveří, palet apod,
 • zkoušky dřevostaveb a stavebních výrobků: lepených a sponkovaných nosníků, panelů, střešních konstrukcí apod,
 • zkoušky nátěrových hmot, lepidel a lepených spojů,
 • požární zkoušky stavebních hmot a materiálů, protipožárních nátěrů, obkladů apod. (stanovení požární odolnosti a stupně hořlavosti),
 • zkoušky emisí a obsahu formaldehydu.

Zkušebna je oprávněna provádět znalecké posudky ve vybraných dřevařských oborech.

Zkušebna úzce spolupracuje s Autorizovanou osobou č. 222 při posuzování shody vybraných výrobků podle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a s Oznámeným subjektem č. 1393.

Dokumenty

Osvědčení AZL 1031 OS 1393
Žádost IKEA

Důležité odkazy na české a evropské významné instituce v souvislosti s certifikací a posuzování shody

Důležité české odkazy

www.unmz.cz – Ústav pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

www.coi.cz – Česká obchodní inspekce

www.cia.cz – Český institut pro akreditaci

www.cmi.cz – Český metrologický institut (ČMI)

Oblast ministerstev – výběr

www.mmr.cz – Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpo.cz – Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mvcr.cz – Ministerstvo vnitra

www.env.cz – Ministerstvo životního prostředí

www.ochrance.cz – Veřejný ochránce práv – ombudsman

Důležité evropské odkazy

europa.eu.int/comm/dgs/olaf – Evropský úřad pro potírání podvodů

www.bipm.fr – Mezinárodní úřad pro legální metrologii

www.cenorm.be – Evropský výbor pro normalizaci

www.ceoc.cz – Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekci, certifikaci a prevenci

www.cordis.lu – Informační služba Evropské unie o výzkumu a vývoji

www.efta.int – Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

www.eia.org.uk – Evropské sdružení pro informace

www.eoq.org – Evropská organizace pro jakost

www.eota.be – Evropská organizace pro technická schválení

www.eotc.be – Evropská organizace pro posuzování shody

www.eqnet.com – Evropská síť pro posuzování jakosti a certifikaci

www.esf.org – Evropská vědecká nadace

www.europa.eu.int – Evropská unie v přímém spojení (zprávy, aktivity, instituce, Abc, úřední dokumenty, zdroje informací)

www.european-accreditation.org – Evropská spolupráce v akreditaci

www.iaf.nu – Mezinárodní fórum pro akreditaci

www.intracen.org – Mezinárodní obchodní centrum

www.iso.ch – Mezinárodní organizace pro normalizaci

www.osce.org – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

www.unece.org/cefact – Centrum pro usnadnění obchodu a elektronický obchod

www.unido.org – Organizace pro průmyslový rozvoj OSN

Napište zprávu
|