Majitelé domů

Majitelé domů

drevarsky-ustav-kvalitni-stavba-znakProč si vybrat pro váš dům právě dřevostavbu. Možnosti výstavby a druhy konstrukcí.
Na co si dát pozor.

Stavíte dům s realizační firmou, která splňuje zákonnou certifikaci?

Jak si můžete ověřit kvalitu výstavby vašeho domu?

Certifikát „Kvalitní stavba“

Dřevařský ústav, nezávislá certifikační instituce, kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a snaží se zvyšovat stavební úroveň domů ze dřeva. Nově nabízí možnost kontroly kvality stavby všem, i novým dřevostavbařským firmám na českém trhu. Stavební společnosti tak mohou při splnění podmínek předložit investorovi certifikát, který osvědčuje kvalitu jejich výstavby.

Kvalita stavby domu se ověřuje:

 • dvěma návštěvami technika na rozestavěné stavbě v určené fázi,
 • kontrolou projektové dokumentace,
 • kontrolou použitého stavebního materiálu a provedení stavby v porovnání s projektovou dokumentací,
 • dle situace doporučení návštěvy technických pracovníků výrobců stavebních materiálů,
 • měřením vlhkosti dřeva ve stavbě,
 • vizuální kontrolou osazení oken a propojení na vzduchotěsnicí vrstvu,
 • kontrolou vzduchotěsnosti budovy (měření metodou 2(B)).

Doplňkové služby nad rámec certifikátu:

 • termografická analýza dle povětrnostních podmínek,
 • měření akustiky,
 • kontrola vzduchotěsnosti budovy (měření metodou 1(A) – CERTIFIKAČNÍ měření dle ISO 9972 (Akreditovaný protokol VVÚD, Praha, s.p.),  měření metodou 3 – dle metodického pokynu SFŽP (Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM)).

Vydání certifikátu „Kvalitní stavba“ se realizuje na základě ověření kvality stavby, kontroly realizace projektu, prověření vzduchotěsnosti konstrukce a pozitivní závěrečné zprávy.

Pokud máte zájem o více informací, napište e-mail na novacek@vvud.cz.

Komplexní diagnostika a kontrola kvality dřevostaveb

Pokud si chcete nechat zkontrolovat svojí dřevostavbu, je rozumné se obrátit na specialisty, kteří rozumí nejen stavbám, ale i dřevěným materiálům, jejich vlastnostem a fyzikálním zákonitostem.
Auditoři Dřevařského ústavu se při diagnostické prohlídce s vaší dřevostavbou neseznamují, už se dávno znají. Znalosti nejsou podpořeny jen vzděláním a každodenní praxí, ale i znaleckými posudky a návrhy opatření při reklamacích.

Komplexní diagnostika budov:

 • s kalibrovanými a špičkovými přístroji pro preventivní kontrolu
 • rozpoznání rizik díky zkušenostem techniků
 • tisíce měření budov s odhalením netěsností a prevencí nákladných oprav
 • s naší nestranností a vysokou odborností máte jistotu pravdivých poznatků a informací

Dokumenty

Dřevařský ústav_komplexní diagnostika budov

Kontrola vzduchotěsnosti – Blower Door test

Dřevařský ústav - Blower door testMěřením vzduchotěsnosti stavby můžete předejít kondenzaci vody v konstrukcích, výrazným tepelným ztrátám, poddimenzování vzduchotechniky a otopné soustavy. Technik Dřevařského ústavu při měření metodou 2(B) odhalí nedostatky ve stavbě a doporučí vám způsoby oprav při malých finančních i časových nákladech.

Lze provádět tři druhy měření: přípravné, certifikační a měření pro Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Přípravné měření dle ISO 9972 (metoda 2(B))

Stavba musí být ve fázi dokončené vrstvy parozábrany, ale bez vnitřního opláštění tak, aby byl umožněn přístup k jejím případným opravám. Měření slouží k odhalení kritických míst netěsností v obálce budovy. Místa netěsností lze postupně vyhledávat a eliminovat.

Certifikační měření dle ISO 9972 (metoda 1(A))

Stavba musí být ve finální fázi určené k používání. Při tomto měření již nelze provádět dodatečná utěsnění. Výsledky měření jsou uvedeny v certifikátu, kde jsou porovnány s požadovanými hodnotami. Tento certifikát může dále sloužit k návazným výpočtům např. tepelných ztrát budovy a k vypracování energetického štítku budovy.

Průvzdušnost je jednou z klíčových vlastností dřevostaveb.

Měření pro zvláštní účel (metoda 3)

Měření pro dotační program Nová zelená úsporám, které se provádí dle dokumentu SFŽP: „Metodický pokyn – Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy“, jež je k dispozici v odkazu zde: www.novazelenausporam.cz – Úvodní stránka / Žadatelé o dotaci / Rodinné domy / 3. výzva pro rodinné domy / Dokumenty / Metodické pokyny

Proč požadovat měření průvzdušnosti?

Dodavatelé staveb

 • Jasná deklarace kvality vámi provedené stavby
 • Podklad, který bude využit při vypracování energetického štítku
 • Kontrola parozábrany provedené subdodavatelem

Investoři

 • Kontrola kvality provedení nové stavby
 • Zjištění vlastností stavby jako argument pro provedení rekonstrukce

Principy, pravidla a omezení Blower Door testu.

Dokumenty

Objednávka diagnostika budov_2018

Termografická analýza

Dřevařský ústav - Termografická analýzaZimní období představuje ideální dobu pro měření termokamerou a zhodnocení stavby. Proč je vhodné využít možnosti termografické analýzy budovy?

S odborníkem z Dřevařského ústavu předejdete problémům před dokončením stavby:

 • zjištění tepelných mostů před realizací fasády,
 • kontrola kvality stavby, nejlépe při přejímce od dodavatele zateplení před dokončením finální povrchové úpravy.

Termografie (měření teploty pomocí termokamery) je pasivní, bezdotyková měřicí metoda. Vytváří se obraz rozložení teploty na povrchu měřeného objektu. Toto je možné, protože každý objekt s teplotou vyšší než absolutní nula (0 Kelvinů =-273,15 °C) vydává infračervené záření. Toto infračervené záření není lidským okem viditelné. Naše IR kamera dokáže zachytit teplotní rozdíly s přesností 0,1 °C.

Termokamera měří ve svém zorném poli dlouhovlnné infračervené záření, toto záření převádí pomocí výpočtu do barevného obrazu, kde má každý bod přiřazenou teplotu. Výslednou teplotu každého bodu (pixelu) vypočítává s ohledem na stupeň emisivity (c) povrchu měřeného objektu a kompenzace odražené teploty (RTC = Reflected Temperature Compensation). Obě tyto hodnoty jsou manuálně nastavitelnými veličinami.

Co je termografie?

Emisivita: Ideálně černé těleso má emisivitu 1, lesklá tělesa mají emisivitu velmi malou (až 0,1). Malá emisivita tělesa většinou znamená menší přesnost měření. Emisivita je definovaná jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa HE k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa HEO se stejnou teplotou. Emisivita tak určuje schopnost tělesa vyzařovat teplo. Je to bezrozměrná veličina.

Odražená teplota neboli reflexe: Je konstanta, specifická pro každý materiál, která udává schopnost tělesa odrážet záření. Reflexe závisí na charakteru povrchu materiálu a u některých materiálů také na teplotě měřeného tělesa. Zpravidla odráží hladký, lesklý povrch záření mnohem lépe než hrubý a matný povrch stejného materiálu.

Proč používat termokameru?

Termografické měření odhaluje vady v obvodových pláštích konstrukce, které jsou běžně nazývány tepelnými mosty. Tyto vady jsou většinou způsobeny nesouvislým provedením izolační vrstvy, případně špatně zvolenou konstrukcí některých detailů a v neposlední řadě špatnou montáží (např. chybné osazení oken, …). Termografie je také vhodná metoda ke zjištění rizikových míst k růstu plísní a povrchové kondenzace na vnitřních povrchových konstrukcích. Termografické analýzy mají velký význam při preventivní údržbě, ale i při kontrole staveb v technické diagnostice. Termokamery odkrývají anomálie a umožňují tak přesné odhalení problémového místa. Díky tomu je možné provést včasnou opravu. Kontrolují zcela bez poškození materiály a stavební díly a zobrazují problémové části dříve, než dojde k ohrožení konstrukce. Ideální je spojit tuto metodu s metodou měření průvzdušnosti.

Podmínky pro měření

 • vhodný rozdíl teplot mezi měřeným objektem a okolní teplotou je min. 15-20°C – měření ve venkovním prostoru není možné při silném dešti či hustém sněžení
 • měření může být také zkreslené při měření ve větru nad 4 m/s
 • minimálně dvě hodiny by se nemělo v měřeném objektu větrat
 • na měřený objekt by před měřením a při samotném měření nemělo svítit slunce

Dokumenty

Objednávka diagnostika budov_2018

Pomoc při reklamacích a znalecké posudky

Dřevařský ústav nabízí pomoc při reklamacích a znaleckou činnost v oborech zpracování dřeva a projektování pro pilařskou technologii, truhlářskou a stavebně-truhlářskou výrobu, dřevostavby, obrábění dřeva, sušárenskou technologii, impregnaci a ochranu dřeva, obaly ze dřeva a dřevařské výrobky a materiál.

Napište zprávu
|