Salon dřevostaveb a Ročenka architektury

V druhé polovině dubna proběhl zahajovací večer Salonu dřevostaveb v CAMPu, projektu spojující moderní dřevostavby, architekturu a odpovědný životní styl. Dřevařský ústav se opět stal odborným partnerem akce.

Videozáznam večera, včetně přednášek skvělých zahraničních hostů Helmuta Dietricha (NO) a Reiulfa Ramstada (AT) můžete shlédnout zde.

Výstava na dřevěné instalaci je otevřena do 17. 5. 2023 na nám. Václava Havla v centru Prahy.

Pokud se chcete dozvědět o vystavovaných projektech více, začíst se do rozhovorů se zahraničními a tuzemskými architekty a mít bližší představu o tom, co dřevěnou architekturu čeká v nejbližších letech, je možné si zakoupit publikaci ROČENKA DŘEVĚNÉ ARCHITEKTURY ´23.

Více na stránkách pořadatele.

Nečekejte na záchranu. Přidejte se k aktivitě SZDP!

Vysoké ceny surového dříví vyvolávají ekonomicky neřešitelné podmínky dalšího provozování firem v dřevozpracujícím průmyslu. Export dříví se bohužel stává stále větším problémem cenového vývoje pro zpracovatele v ČR.

První čtvrtletí letošního roku potvrdilo tvrdou korekci vývoje založeného jenom na podpoře spotřeby. V současnosti se celý obor a vlastně celá ekonomika setkává s fázovou krizí. To znamená, že řešení musí být založeno na změně přístupu v hospodaření.
Pro firmy v ČR v lesnictví a zpracování dřeva existuje rychlá možnost, jak si zajistit vlastní ekonomiku postavenou na regionální nabídce a poptávce.

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP) má vlastní návrh koncepce opírající se o:

  1. Definovaný limit dodávek dříví jako základ lesnické politiky (povinnost vlastníků lesa udržovat produkční funkce lesa na určité úrovni).
  2. Meze podpory investic neohrožujících existující kapacity (investice na zvýšení produktivity a přidané hodnoty v národní a regionální integraci).
  3. Odstraňování bariér aplikace dřeva jako hlavní prvek podpory růstu spotřeby dřeva (územní plánování, databáze konstrukční prvků a jejich použití, databáze dodavatelů a jejich řešení…).

Pro firmy v oboru je potřeba vytvořit rámce spotřeby v národním rozměru založené na zajištěném objemu surového dříví a podpořit export výrobků, ale konkrétně.

Česká republika má faktickou konkurenční výhodu tím, že máme lesy, ale je potřeba ji zúročit ve firmách ochotných nést riziko podnikání ve složitých dobách.

Staňte se aktivní součástí nutné změny a přidejte se k SZDP!

Co brání dřevostavbám v rozšíření na trhu?

Analytická společnost CEEC Research zpracovala Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2023, ve které se zabývala i podílem dřevostaveb na trhu a bariérám v jejich rozšíření.

Dřevostavbám se věnuje 12 % stavebních firem. Většina stavebních firem (67 %) považuje stavby ze dřeva za ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Pořizovací náklady dřevostaveb jsou podle respondentů zhruba stejné, jako jsou u staveb klasických. Podle stavebních společností, které se dřevostavbami zabývají, omezuje rozšíření těchto staveb především nízké povědomí o jejich dobré kvalitě.

Eduard Muřický, zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve studii situaci komentoval:

„Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje práci v oblasti aktualizace norem vztahujících se na dřevostavby tak, aby byly odstraněny případné překážky pro vyšší využití materiálů na bázi dřeva. V této souvislosti spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a v oblasti tvorby norem s Českou agenturou pro standardizaci. Univerzitní centrum se zabývá vytvořením normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský řeší projekt využití dřeva ve vazbě na životní cyklus budov, energetickou náročnost a dopady na životní prostředí pro budoucnost využití dřeva jako stavebního materiálu.

MPO společně s Ministerstvem zemědělství spolupracuje rovněž na evropské úrovni za účelem vytvoření podmínek pro využívání výrobků na bázi dřeva ve stavebnictví.“

Další informace v tiskové zprávě CEEC Research.

Pozvánka na dotační a konzultační seminář MPO

Dne 2. května od 9 do 14 hodin pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR regionální seminář v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Paní ředitelka Beránková z Dřevařského ústavu bude přednášet v rámci ekonomicko-technického workshopu na téma „Využívání dřeva ve stavebnictví v ČR – možnosti a omezení“.

Seminář a workshop je věnovaný novým podporám z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci cílené kampaně po regionech se MPO snaží stručně seznámit zájemce s aktuálními informacemi a výzvami OP TAK v roce 2023. Přednášející se dotknou i dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), kde se blíží datum ukončení administrace projektů.

Nově bude účastníkům poskytnut prostor pro dotazy a konzultace podnikatelských záměrů v rámci networkingu s odborníky na úsporné programy a obnovitelné zdroje energií Ministerstva průmyslu a obchodu a regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace. Následovat bude ekonomicko-technický workshop pořádaný ve spolupráci s Katedrou regionálních studií NF VŠE, který seminář doplní o inspirativní příspěvky odborníků na nízkouhlíkovou ekonomiku a ukládání CO2.

Program:

9:00 – 9:30 Registrace účastníků a morning coffee

9:30 – 9:40 Úvodní slovo vrchního ředitele sekce fondů EU, doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M.

9:40 – 10:40 Úsporné programy a obnovitelné zdroje energie, Ing. Jan Piskáček, ředitel Odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů

10:40 – 10:50 Prostor pro dotazy

10:50 – 11:10 Služby Regionální kanceláře API pro žadatele a příjemce v OP TAK a OP PIK, Ing. Hana Staňková, projektová manažerka pro Jihočeský kraj

11:10 – 12:25 Networking s občerstvením

12:25 – 13:30 Workshop ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou VŠE

CO2 jako nástroj ekonomického hodnocení podnikání, Mgr. Šárka Tomanová, Vysoká škola ekonomická, ředitelka DEAL GREEN, s. r. o.

Využívání dřeva ve stavebnictví v ČR – možnosti a omezení, Ing. Jitka Beránková, Ph.D., ředitelka Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského

Geologické ukládání CO2, RNDr. Vladimír Kolejka, Česká geologická služba

Ukládání CO2 do dřeva a dřevostaveb, Nema spol. s. r. o. a její zkušenosti s čerpáním dotací, výkonný ředitel Tomáš Nemrava

13:30 – 14:00 Závěrečné ukončení

Oficiální pozvánka na stránkách MPO.

Registrace u pořadatele zde.

Ohlédnutí za největší konferencí Dřevostavby

Na začátku dubna proběhla největší odborná konference o dřevostavbách, kterou již 24 let pořádá areál VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice a dalšími partnery. Akce byla naplněna na maximální kapacitu, jak přednáškami, tak účastníky i vystavujícími partnery.

Dřevařský ústav byl odborným partnerem, ale také součástí konferenčního programu. Ředitelka Dřevařského ústavu, paní Ing. Jitka Beránková, Ph. D. přednesla příspěvek na téma „Dřevostavby – legislativa a zdravý rozum“.

Ve sborníku konference je rozpracováno jedno z témat přednášky, konkrétně „Analýza potenciálních úspor energií, nákladů životního cyklu budov a environmentálních dopadů při využívání dřeva ve stavebnictví“. Sborník je možné si vyžádat u pořadatele akce, VOŠ a SPŠ Volyně.

Celý průběh akce byl dokumentován na facebooku školy.

Krátký fotopohled na akci přikládáme.