Univerzita starostů SMS s dřevostavbami

Na konci května proběhla dvoudenní Univerzita starostů 2024, kterou organizovalo Sdružení místních samospráv ČR.

Na konferenci se probírala témata, která souvisí s aktuálními potřebami starostů. Přiblížení aktuálních požadavků na plnění klimatických cílů ve strategických dokumentech ČR a EU. Jaké jsou cesty rozvoje obcí v oblasti energetiky. Nákupy energií pro města a obce z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Adaptace na klimatickou změnu na lokální úrovni, směřování komplexního rozvoje obce a také správa a údržba zeleně a veřejných prostranství.

Tomáš Dubský, místopředseda SMS ČR, poslanec PS ČR, starosta obce Vysočina představil příklad dobré praxe z obce, konkrétně projektovou dokumentaci veřejných přírodních ploch, architekturu v obci a jaké vidí výhledy do budoucna.

Lesy jako domácí zdroj dřeva pro dřevostavby prezentoval Radovan Srba, obchodní ředitel, Lesy ČR, s. p.

Tématu nových budov, rekonstrukci veřejných budov s využitím dřeva, limitům a povinnostem vyplývající z legislativy atp. se věnovala Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu.

Dřevostavbám se věnoval i Libor Hrubý za ADMD.

Daniel Miklós, náměstek GŘ HZS ČR přednášel o výzvách požární ochrany, zásadních změnách v předpisech požární ochrany a také o požadavcích EU, která mají velký dopad do výstavby a provozování staveb.

Program ozvláštnil workshop ve skanzenu Veselý kopec, ve kterém se Marek Polášek z Dřevařského ústavu věnoval udržitelnosti očima našich předků.

Přednáška porovnávala tradiční přístup našich předků a současné pohledy na otázky udržitelnosti, využívání dřeva a dalších materiálů, získávání energií, technických parametrů budov a vytápění, průvzdušnost staveb a další aspekty.

Cílem bylo seznámit posluchače s dlouhou cestou, kterou naše společnost prošla a také s tím, že některé přístupy mohou být i bez idealizace minulosti inspirativní dodnes.

Program Univerzity starosty 2024 (portalzastupitele.cz)

Malé požární zkoušky s certifikátem

Zkušební laboratoř Dřevařského ústavu nově poskytuje služby spojené s klasifikací požární odolnosti stavebních konstrukcí na bázi dřeva, a to na základě výsledků zkoušek, které mohou být dále doplněny o modifikované testy požární odolnosti zkušební laboratoře.

Výstupy mohou být například využity pro účely procesu certifikace.

Malorozměrové zkoušky slouží například pro hodnocení chování nosných a požárně dělících stěnových konstrukcí na bázi dřeva při působení požáru. Na základě porovnání a zjištěných výsledků bude možné posoudit vliv těchto konstrukcí na odstupové vzdálenosti staveb.

Jedná se o zkoušky malých panelů, nikoliv obvyklých rozměrů 3 x 3 metry.

Zkouška probíhá za menších nákladů pro laboratoř, což se projeví i v nižším poplatku pro výrobce.

Více informací:

Diagnostika staveb s autorizovanými techniky

Chyby, které ovlivňují výslednou hodnotu průvzdušnosti domu většinou vznikají ve dvou fázích, a to v návrhové, projekční přípravě domu a pak při realizaci a montáži. Na co se zaměřit, proč a jak předejít chybám, jak to souvisí s náklady na provoz domu?

Odpovědi na vaše otázky, komplexní diagnostiku domu, měření průvzdušnosti (blower door test) zajistí Jiří Brich a Petr Farář, autorizovaní technici Dřevařského ústavu.

Autorizaci, tj. propracovaný, komplexní systém kontroly odborné způsobilosti techniků, získali po složení zkoušek od Asociace blower door CZ.

Jedná se o nejvyšší stupeň kvalifikace pro měření vzduchotěsnosti budov, který je možné v ČR získat.

Jiří Brich prezentoval v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu příspěvek, ve kterém představil způsoby diagnostiky dřevostaveb a jejich nejčastější chyby.

Na základě jeho přednášky vytvořila redakce portálu Estav.cz článek s názvem „Jak kvalitní máte dům? Chyby odhalí test vzduchotěsnosti. Jaké se vyskytují nejčastěji?“.

Přečíst si ho můžete zde na webu Estav.cz.

Kontakty na kolegy najdete zde.

Od 1.1. 2025 bude nová povinnost: Česká značka shody CCZ

Výrobce (dovozce) bude muset od 1.1. 2025 označovat stavební výrobky, pro které zpracoval prohlášení o shodě, českou značkou shody CCZ. V prohlášení o shodě bude muset nově uvádět konkrétní informace o technických vlastnostech výrobku. Pokud stavební výrobky musí být označeny CE, neplatí pro ně povinnost značky CCZ.

Novela NV č. 163/2002 Sb.

Dne 1. ledna 2025 nabude účinnosti nové nařízení vlády. Tímto nařízením se změní nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády stanovuje další povinnosti hospodářských subjektů, jejichž splnění má za cíl napomoci správnému navržení a provedení staveb v České republice.

Nové povinnosti

Výrobce nebo dovozce, který chce uvést na trh v České republice stavební výrobky stanovené přílohou č. 2 NV č. 163/2002 Sb. musí, kromě již existujících povinností, nově:

  • uvést v prohlášení o shodě informace o všech technických vlastnostech výrobku, které mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 nařízení. Vlastnosti se uvádí v rozsahu počáteční zkoušky typu a vyjadřují se třídou, úrovní, mezní hodnotou nebo popisem.
  • na základě posouzení shody připojit k výrobku, s výjimkou kusového, případně k jeho obalu nebo průvodní technické dokumentaci viditelně, čitelně a nesmazatelně českou značku shody.

Grafická podoba české značky shody pro stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

 Výška označení je minimálně 1 cm.

Platnost existujících dokumentů

Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody před 1.1.2025 je možné použít jako doklady pro účely posouzení shody podle nového nařízení.

Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 5 až 6, 8 nebo 9 před 1.1.2025 zůstává v platnosti nejdéle 3 roky, tj. do 31.12.2027. Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 7 zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou.

Nové povinnosti se nevztahují na stavební výrobky spadající do harmonizované sféry, tj. na ty, pro které platí evropské nařízení 305/2012/EU (nařízení CPR) a musí být označeny CE. K výrobkům s označením CE nesmí být připojeno označení CCZ.

Hospodářská komora a dřevařská sekce

Včera proběhlo první zasedání a tisková konference nově založené Sekce dřevozpracujícího průmyslu Hospodářské komory ČR. Paní ředitelka Beránková je členkou sekce a bude se aktivně podílet na směřování tak, aby se dřevo ve stavebnictví mnohem více používalo.

V Hospodářské komoře se zformovala nová skupina podnikatelů, která chce zlepšit hospodaření s českým dřevem a zvýšit jeho přidanou hodnotu zpracováním v tuzemsku. V českých lesích vytěžené surové dřevo, které se v současnosti ve velkém měřítku vyváží hlavně za hranice, by mohlo najít uplatnění při výrobě nábytku a ve stavebnictví, zejména v dřevostavbách.

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu překážek, třeba na roztříštěnost průmyslu a zdlouhavé povolovací řízení, kvůli kterým jsou domácí zpracovatelské kapacity nízké, nebo na národní normy požární bezpečnosti staveb, jež jsou v Česku přísnější než v zahraničí. Problémem je i nedostatek pracovních sil v sektoru. Dřevo bývá dnes vnímáno především jako obnovitelný zdroj energie, i když je komoditou s velmi širokým potenciálem. Při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku by ale stát měl alespoň podle mého názoru stimulovat i materiálové využití dřeva,“ uvedl předseda v Hospodářské komoře nově založené Sekce dřevozpracujícího průmyslu Jan Matějíček.

Česko je už roky největším unijním vývozcem surového dřeva, následují až poté Německo, Polsko nebo Francie. Vysoký podíl neopracovaného dřeva, resp. kulatiny na objemu našeho vývozu ale vede k významné ztrátě přidané hodnoty pro českou ekonomiku a Česko tak přichází až o desítky miliard korun ročně.

To je ostatně podle analýz Hospodářské komory problém celé české ekonomiky, která generuje zejména nízkou přidanou hodnotu. V mezinárodním srovnání je v Česku vytvořená přidaná hodnota dokonce jedna z nejnižších v celé EU, Česku patří až 24. příčka z 27 států.

Hospodářská komora proto přichází s řadou systémových opatření, která by zvýšila využití dřeva pro výrobu polotovarů a hotových výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s přidanou hodnotou je také malá domácí poptávka po výrobcích z vytěženého dřeva, která je ale často způsobena jen nevhodně nastavenými regulacemi. „V případě dřevostaveb přísnými normami požární bezpečnosti. Podle národních norem je v současné době výška dřevostaveb ve standardním povolovacím řízení omezena na 12 metrů nad zemí, což znamená faktický limit čtyř až pěti podlaží. Tím ale Česko značně zaostává za mezinárodní praxí. V důsledku toho se dřevostavby v Česku využívají především v sektoru rodinných domů,“ uvedl Jan Matějíček, který prosazuje, aby se podíl využití tuzemského dřeva zvýšil i ve stavbách veřejného sektoru.

Více na webu Hospodářské komory ČR.

Paní ředitelka Beránková s panem Markem Výborným, ministrem zemědělství ČR

Zahajovací tisková konference HK ČR se Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem Hospodářské komory a M. Výborným, ministrem zemědělství

Jak kontrolují auditoři stavební firmy ADMD?

Auditoři Dřevařského ústavu, nezávislé certifikační instituce, provádí nezávislý audit výroby a výstavby členů Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) podle speciální metodiky nazvané Dokument národní kvality (DNK).

Nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky. Jedná se o nepovinnou certifikaci, ke které se dobrovolně hlásí členové asociace.

Auditoři provádí nezávislé audity ve výrobě, kanceláři i na stavbě.

Jak celý proces probíhá, můžete shlédnout ve videu zde.

Dřevařský ústav partnerem veletrhu For Arch

Mezinárodní stavení veletrh FOR ARCH letos slaví již 35 let své existence. A Dřevařský ústav bude opět jeho renomovaným odborným partnerem.

V termínu 17. až 21. září 2024 v PVA EXPO PRAHA nabídne návštěvníkům inspiraci a cenné tipy pro stavbu, rekonstrukci, energetické úspory v domácnostech či poradí, jak optimalizovat náklady. Nebude chybět doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost a možnost konzultací.

Rezervujte si čas a přijďte pohovořit s mnoha odborníky ve stavebnictví.

Více informací na stránkách pořadatele: www.forarch.cz

Česká televize: Rozhledny s kontrolou

Česká televize odvysílala v neděli 6.4. v hlavním zpravodajství Události reportáž o rozhlednách a jejich potřebě oprav a kontrol. V Česku je nyní přístupných 450 rozhleden. Čtvrtina vznikla během posledních 10 let.

Redaktorka se vydala podívat, jak se opravuje dřevěná věž u Jindřichova Hradce, která již začínala být pro návštěvníky nebezpečná. Město vedlo dlouholeté spory se stavitelem.

Problémy s dřevěnou konstrukcí rozhleden se dají očekávat u téměř každé rozhledny starší 10 let.
Provozovatelé na první pohled skutečné vady a stav konstrukce rozeznat nemohou.

Technik a auditor Dřevařského ústavu, Luboš Drahňovský, se v reportáži vyjadřoval k příčinám na první pohled nerozeznatelných vad dřevěných konstrukcí.

Reportáž (v čase 48:09 s) najdete zde na webu ČT.

Tématem kontroly dřevěných konstrukcí ve veřejném prostoru se L. Drahňovský zabývá dlouhodobě.

Do Zpravodaje pro Sdružení místních samospráv ČR poskytl obsáhlejší rozhovor o rizicích dřevěných konstrukcí a možností jejich správců.

Rozhovor si můžete přečíst zde.

25. ročník konference Dřevostavby ve Volyni

Již 25 let pořádá Vyšší odborná škola Volyně, oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice a další partneři mezinárodní konferenci na téma DŘEVOSTAVBY v areálu VOŠ a SPŠ Volyně. Letos se koná v termínu 26.-27.března 2024. Dřevařský ústav se opět stal partnerem této největší odborné akce v oboru dřevostaveb.

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, a České republiky. Je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost.

Tematické okruhy:

  • Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
  • Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • Vícepodlažní dřevostavby
  • Rekonstrukce dřevěných staveb
  • Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
  • Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Registraci na akci najdete zde.

Detaily o akci na webu pořadatele.

Odborný program:

Chyby dřevostaveb odhalí test vzduchotěsnosti. Jaké se vyskytují nejčastěji?

Náš auditor Jiří Brich prezentoval v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu příspěvek, ve kterém představil způsoby diagnostiky dřevostaveb a jejich nejčastější chyby.

Na základě jeho přednášky vytvořila redakce portálu Estav.cz článek s názvem „Jak kvalitní máte dům? Chyby odhalí test vzduchotěsnosti. Jaké se vyskytují nejčastěji?“.

Přečíst si ho můžete zde na webu Estav.cz.