Certifikace dřevní štěpky

Dřevní štěpka, která se uvádí na trh jako výrobek k použití pro zahradní účely, v zemědělství nebo jako vstupní surovina pro další výrobu, musí vyhovovat definici biomasy podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Výrobce dřevní štěpky musí před jejím uvedením na trh postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který stanovuje podmínky, za kterých odpad, který je předmětem dalšího využití přestává být odpadem a stává se výrobkem uváděným na trh.

Certifikace dřevní štěpky, jejíž součástí jsou zkoušky vzorku materiálu, potvrzuje, že je produkt z technologického a enviromentálního hlediska vhodný pro další použití. Získáním certifikátu výrobce splňuje jednu z podmínek stanovených pro vyvedení z režimu odpadů.

Jedná se o certifikaci pro použití štěpky nebo hmoty pro:

  • mulčování, rekultivaci terénu, zahradní úpravy,
  • další materiálové zpracování, surovinu pro výrobu desek na bázi dřeva,
  • stelivo pro hospodářská zvířata.

Při certifikaci Dřevařský ústav postupuje podle platných právních předpisů a technických norem.

Pokud máte zájem o certifikaci, kontaktujte paní Marcelu Michálkovou michalkova(@)vvud.cz.

Paměť dřeva – setkání odborníků na téma historické dřevo

Dne 15. 6. se bude konat odborný seminář Paměť dřeva, na kterém nebudou chybět praktické ukázky na téma historické dřevo, jeho trvanlivost, jeho nepřátelé a možnosti jeho záchrany.

Seminář je určen odborníkům z oboru památkové péče, znalcům v oblasti sanace dřevěných konstrukcí, architektům, projektantům a stavebním firmám, které se zabývají rekonstrukcí historických staveb, jakož i správcům či majitelům těchto objektů.

Akce se koná od 9 hodin v Chaloupkách Baliny u Velkého Meziříčí.

Seminář otevře přednáška „Životní cyklus tesaříka krovového jako východisko pro poznání rizika napadení“ od Ing. Anny Součkové, vedoucí Materiálové a výrobkové zkušebny Dřevařského ústavu. Po ní bude následovat „Staletý boj člověka s dřevokaznými houbami a hmyzem ve stavbách – proč je stav stále nerozhodný?“, Ing. Marek Polášek, Ph.D., vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Dřevařského ústavu.

Dalšími přednášejícími budou odborníci ze společnosti STOP, z.s., Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., ADKALIS a H&K OCHRANA DŘEVA.

Registrace na akci zasílejte na josef.horak@berkem.com, www.berkem.com.

Akci pořádá: ADKALIS S.A. a WOODEXPERT s.r.o. ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s. p. a Společností pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.

Pozvánka na odborný a diskuzní seminář Současnost a budoucnost lesnictví a zpracování dřeva

Program semináře za účasti náměstka ministra zemědělství pro řízení Sekce lesního hospodářství Mgr. Patrika Mlynáře a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR má za cíl poukázat na kritické prvky současné struktury vztahů v lesnictví a zpracování dřeva (kapacita a hodnota zpracování) a předložit varianty jejich vývoje.

Aktuálně se v lesnictví a zpracování dřeva diskutuje surovinová politika dřeva ve vazbě na dramatickou energetickou situaci a ekologii ze změn klimatu.

Jaké jsou možnosti řešení exportu a nedostatku dříví pro zpracovatele v ČR?

Jak vyřešit riziko změny druhové skladby porostů z 90% závislosti zpracovatelů na smrku?

Seminář představí zatím nikde nepublikovaná data a jejich interpretaci na horizontu vývoje do roku 2035.

Přijďte se dozvědět víc o celkové situaci v ČR a sdělte v diskuzi svůj názor na další směřování našeho oboru!

Termín: středa 15. června 2022 (13-16 hodin)

Místo: Art & Event Gallery Černá labuť, 8. patro, Na Poříčí 25, Praha 1, www.cernalabut.cz

Registrace na akci nejpozději do 7. června 2022 na této stránce.

Podmínkou účasti na akci je registrace a uhrazení účastnického poplatku před datem konání akce.
Cena semináře je 1 150 Kč vč. DPH/1 osoba, obsahuje elektronickou podobu reportů ČR a EU za rok 2021 a předplatné na reporty roku 2022.

Pokyny k platbě: Daňový doklad bude vystaven podle identifikačních údajů v registraci. Poplatek 1 150 Kč vč. DPH na osobu uhraďte na účet u FIO Banka – 2900972576/2010. Do poznámky uveďte vaše jméno, variabilní symbol 60.

Pořadatelé akce:

Podrobný program akce: