Certifikace dřevní štěpky

Dřevní štěpka, která se uvádí na trh jako výrobek k použití pro zahradní účely, v zemědělství nebo jako vstupní surovina pro další výrobu, musí vyhovovat definici biomasy podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Výrobce dřevní štěpky musí před jejím uvedením na trh postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který stanovuje podmínky, za kterých odpad, který je předmětem dalšího využití přestává být odpadem a stává se výrobkem uváděným na trh.

Certifikace dřevní štěpky, jejíž součástí jsou zkoušky vzorku materiálu, potvrzuje, že je produkt z technologického a enviromentálního hlediska vhodný pro další použití. Získáním certifikátu výrobce splňuje jednu z podmínek stanovených pro vyvedení z režimu odpadů.

Jedná se o certifikaci pro použití štěpky nebo hmoty pro:

  • mulčování, rekultivaci terénu, zahradní úpravy,
  • další materiálové zpracování, surovinu pro výrobu desek na bázi dřeva,
  • stelivo pro hospodářská zvířata.

Při certifikaci Dřevařský ústav postupuje podle platných právních předpisů a technických norem.

Pokud máte zájem o certifikaci, kontaktujte paní Marcelu Michálkovou michalkova(@)vvud.cz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář