Malé požární zkoušky, malé náklady

Zkušební laboratoř Dřevařského ústavu nově umožňuje provést informativní malorozměrové zkoušky pro hodnocení chování nosných a požárně dělících stěnových konstrukcí na bázi dřeva při působení požáru.

Vyzkoušet je možné i požární odolnost jednotlivých výrobků, například panty, kliky, kukátko u dveří, nebo ověření konstrukčních detailů, například spoje mezi stěnou a stropem dřevostaveb, izolačních podložek, protipožární materiály, rozvody instalací, příčky.

Na základě porovnání a zjištěných výsledků bude možné posoudit vliv těchto konstrukcí na odstupové vzdálenosti staveb.

Jedná se o zkoušky malých panelů, nikoliv obvyklých rozměrů 3 x 3 metry. Zkouška probíhá za menších nákladů pro laboratoř, což se projeví i v nižším poplatku pro výrobce.

Dřevostavby nespadají svým konstrukčním systémem do skupiny nehořlavých konstrukcí. U skladeb stěn a stropů dřevostaveb je nutné správně zatřídit druh konstrukčních částí do skupin DP1, DP2, DP3.

Zatřídění se určuje podle toho, z jakých stavebních materiálů a výrobků sestávají, jakou třídu reakce na oheň vykazují. Hodnotí se chování stavebních konstrukcí za požáru jako celku, tedy jakým způsobem mohou hořlavé stavební výrobky použité v konstrukci zvyšovat intenzitu požáru a zda mohou mít vliv na její únosnost a stabilitu.

Dle českých technických norem jsou:

  • Stavební konstrukce druhu DP1 – nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2).
  • Stavební konstrukce druhu DP2 – nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a nosné části mají třídu reakce na oheň B až D nebo i třídu reakce na oheň B až E, pokud na nich stabilita konstrukce nezávisí (např. izolace), krycí vrstvy jsou třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
  • Stavební konstrukce druhu DP3 – v požadované době požáru mohou jeho intenzitu zvyšovat a nejsou na ně vztažena žádná materiálová omezení.

Zatřídění konstrukce ovlivňuje nejen projektový návrh domu, ale také jeho osazení na konkrétní místo, aby požárně nebezpečný prostor zůstával na vlastním pozemku. Stavitelé tedy potřebují znát zatřídění svých konstrukčních systémů do jednotlivých kategorií.

Kontakt: A. Novotný (novotny (@) vvud.cz), P. Nováček (novacek (@) vvud.cz)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář