Výzkum pro MPO – evaluace a úspory energie přírodních materiálů ve stavebnictví


Dřevařský ústav od roku 2021 prováděl pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zhodnocení možností úspor energie ve stavebnictví při využívání tuzemských obnovitelných a druhotných surovin. Součástí analýzy bylo i posouzení dopadů na životní prostředí při jejich využití v rámci celého životního cyklu budovy.

Zhodnocení vybraných konstrukčních systémů zohledňovalo i energii a náklady, které jsou potřebné nejen pro provoz a vytápění budov, ale i pro samotnou výstavbu. Bylo provedeno porovnání emisí CO2 při výrobě posuzovaných stavebních materiálů vůči dalším klasickým stavebním materiálům. Výstupy byly zpracovány za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, Program EFEKT II. Projekt byl na konci roku 2022 uzavřen.

Celý výzkum byl rozdělen do pěti etap:

  • Etapa 1: Rešeršní systemizace dostupných poznatků a dat
  • Etapa 2: Analýza potenciálně výhodných konstrukčních systémů a výběr reprezentantů pro případové studie
  • Etapa 3: Analýzy LCA a LCC – stanovení environmentálních dopadů životního cyklu vybraných konstrukčních systémů
  • Etapa 4: Katalogizace a vyhodnocení dosažitelných parametrů
  • Etapa 5: Návrh rámcových strategických, technických či legislativních opatření ke snížení negativních environmetálních dopadů ve stavebnictví

Stručné závěry z výzkumu najdete v přiloženém článku.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář